Skänk din strategiska planering en tanke

Många småföretagare är ordentligt rotade i sin specifika verksamhet, de produkter och tjänster de säljer, medans företagsekonomi i allmänhet är något som möjliggör denna verksamhet, eller i värsta fall blir ett slags nödvändigt ont. Det är dock såklart så att man som företagare, oavsett storlek och bransch, har stora möjligheter att göra strategiska vinster om man intresserar sig för både bredare och djupare perspektiv. Man kan dessutom ha väldigt kul på vägen!

Gör en nulägesanalys

Strategi är ett brett, för att inte säga oändligt, ämne. Det är lätt att gå vilse i tjusiga men ytliga termer och gräva ner sig i sådant som i själva verket tillför lite av värde till verksamheten. Ett grundläggande strategiskt förhållningssätt är dock viktigt för att lyckas på konkurrensutsatta marknader och en nulägesanalys, alltså en systematisk överblick över ditt företags position och omgivning är något vi menar att alla bör göra i någon utsträckning. En korrekt bild av det system ett företag ingår i, respektive aktörers positioner och resurser, kan leda till utformandet av planer för hur man ska agera i detta system. Det är dock viktigt att komma ihåg att de modeller man stöter på i sitt sökande efter strategiska verktyg bara har ett värde i den mån de leder till processer som genererar någon slags vinst. Vi ska nu titta lite på ett möjligt sådant verktyg för att diskutera ett bolags interna och externa möjligheter och utmaningar.

SWOT-analys

Till att börja med vill vi återigen påpeka att SWOT är ett verktyg i en stor låda. Ett vanligt misstag i organisationer är att denna typ av verktyg plockas fram någon gång på en workshop, men att den strategiska implementeringen glöms bort. Det är viktigt att arbetet med strategi leder till konkret planering och åtgärder. Därför kan det vara en bra idé att arbeta med SWOT löpande, och göra regelbundna uppdateringar av lägesanalysen.

Akronymen SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). I matrisen ovan ser vi hur dessa åsyftar interna positiva och negativa aspekter, styrkor respektive svagheter, samt externa positiva och negativa aspekter, möjligheter och hot. Detta är alltså en enkel modell för att beskriva företagets interna kapacitet och externa miljö, marknaden.

SWOT-analysens delar och hur man använder dem

Det som hamnar i de interna fälten (S, W) är sådant som företagsledningen omedelbart har möjlighet att påverka, medans de externa (S, T) är sådant som ligger utanför företaget, i dess omgivande miljö, och som man har att förhålla sig till. Genom att analysera och diskutera vad som kan placeras i respektive fält kan man få en god bild av verksamhetens position, och därmed en bas för att utarbeta effektiva strategier för utveckling. När man sätter in kvaliteter i respektive ruta är det viktigt att vara så konkret och specifik som möjligt. Verkliga exempel är mycket bättre än svepande generaliseringar. När nulägesanalysen är genomförd bör en plan utformas för hur man kan använda styrkorna för att tillvarata möjligheterna och undkomma hoten, samt hur man kan förbättra sig inom de områden där man är svag, utifrån de postulerade möjligheterna, för att minska hoten och Här följer en kort förklaring om respektive del i fyrfältaren.

1. Strengths – Styrkor

Vad gör ditt företag bra i nuläget? Eller snarare, vad gör ditt företag bättre än de andra aktörerna på marknaden? Här placerar ni alltså sådana kvaliteter som gör att bolaget sticker ut. Kanske ni har en kvalitetsmässigt överlägsen produkt, ett inarbetat och välkänt varumärke, skickliga medarbetare, välutvecklade processer och så vidare.

2. Weaknesses – Svagheter

Tråkigt nog har nog alla bolag även svagheter, men genom att medvetandegöra dem i analys kan man arbeta med dem. Lider till exempel bolaget av begränsade resurser, organisatoriska problem, bristande marknadskommunikation eller otillräcklig expertis?

3. Opportunities – Möjligheter

Här har vi artikelförfattarens favoritruta – om alla bitar är på plats är det ju i de externa möjligheterna vi har möjlighet att växa och utvecklas! Detta kan röra sig om sådant som en ökad eller förändrad efterfrågan, en fördelaktig marknadsposition eller förändringar i lagstiftning.

4. Threats – Hot

Begreppet hot låter kanske lite dramatiskt, och för de flesta av oss är förhoppningsvis det som hotar våra bolag inte heller så läskigt. Kom ihåg att detta fält berör externa, negativa aspekter som påverkar verksamheten. Detta kan vara ekonomiska kriser, en ny konkurrent eller förändringar i kundbeteenden.

Hjälp med strategisk planering

Som redovisningsbyrå har vi en unik insikt i våra kunders företag, och med vår samlade erfarenhet av företagsekonomiska frågor sätter det oss i en utmärkt position att bistå i strategiska frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig att lyckas med ditt företagande. Vi är med dig från den första fakturan till intagandet av nya marknader!

Källor och lästips

Organisationer, Ledning och processer av Mats Alvesson och Stefan Svenningsson

Professionell marknadsföring av Björn Axelsson och Henrik Agndal