Korttidspermittering

Inlägget nedan är skrivet av Fortnox och kan även läsas på: https://www.fortnox.se/blogg/snart-kan-foretagare-soka-korttidsarbete-men-vad-innebar-det/

Sök från och med 7 april

Stödet finns tillgängligt att söka från och med 7 april (ansökningar innan 7 april avvisas), men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.
 

Hur söker jag korttidsarbete och vem kan söka?

Företag som visar på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som coronasituationen medför, kan söka stödet. Svårigheterna ska alltså vara utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stödet (om kraven ovan uppfylls). Eftersom stödet riktar sig till arbetsgivare, är det inte möjligt för dig som har enskild firma att söka stödet. Dock kan du få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform.

Förbered dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten (den geografiskt avgränsade enheten).

Ansökan görs på Tillväxtverkets hemsida.
 

Stöd kan ges i sex månader

Som arbetsgivare kan du få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från godkännandet av stödet. Den sammanlagda tiden för stöd får inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Det finns alltså en gräns för hur länge arbetsgivaren kan få stöd, men det finns inte något tak för hur många anställda som arbetsgivaren kan få stöd för.
 

Vilka omfattas av korttidsarbete?

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda tre månader före Tillväxtverkets godkännande. Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Visstidsanställda

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Deltidsanställda

Stödet gäller även de som arbetar deltid. Minskningen av arbetstid och lön beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent, blir arbetstiden 20 procent av en heltid.

Provanställda

Arbetsgivaren kan få stöd även för provanställda så länge arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven för korttidsarbete är att arbetsgivaren måste ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft.
 

Lönetak på 44 000 kronor

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Även de som tjänar mer än 44 000 kronor i månaden omfattas av stödet, men överskjutande del av lönen räknas inte med i stödet; den står arbetsgivaren för.

Det högsta stödet som går att få är 26 030 kr per person och månad (om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent).

Läs mer om korttidsarbete och hur du ansöker på Tillväxtverket.