Regeringens krispaket 2020

Spridningen av det nya coronaviruset kommer få stora humanitära och ekonomiska konsekvenser, Finansdepartementet har därför bedömt att BNP-tillväxten kommer bli lägre 2020 till följd av utbrottet av viruset. För att möta kommande ekonomiska svacka så har regeringen beslutat att lägga fram ett krispaket för svenska företag och jobb.

Korttidspermittering

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda i kraft den 7 april, men tillämpas från och med den 16 mars. Korttidspermittering innebär att arbetstagaren kan gå ned i arbetstid men ändå behålla över 90 procent av sin lön genom kraftiga subventioneringar från staten. För en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor och som minskar sin arbetstid till 40% innebär detta att han eller hon får behålla 92.5% av sin lön (30 200 kronor). För arbetsgivaren minskar kostnaderna till 47.5%, från 43 000 kronor för den totala lönekostnaden till 20 425 kronor. Resterande del av kostnader täcker staten (19 350 kronor) vilket motsvarar 75% av den totala kostnaden för arbetsminskningen.

För dig som företagare krävs att du antingen har stöd för korttidspermittering i centrala eller lokala kollektivavtal. Finns det inget kollektivavtal måste det finnas skriftligt avtalat stöd för korttidspermittering med minst 70% av arbetstagarna.

Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Detta förslag innebär att företag kan få anstånd med att att betala in arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön samt moms som redovisas månads- eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och kan lämnas som längst 12 månader. Reglerna börjar gälla den 7 april 2020 men kommer att kunna tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Detta betyder att du som redan har betalat in pengar till ditt skattekonto under det första kvartalet kan få denna återbetald från skatteverket.

Anståndet kommer inte beviljas till företag som missköter sin ekonomi, eller på annat sätt är oseriösa. Inte heller de företag som har skatteskulder kommer få anståndet beviljat. På anståndsbeloppen kommer det tas ut en ränta samt en anståndsavgift, räntan uppgår till 1,25% och anståndsavgiften till 0,3% per påbörjad kalendermånad.

Källa: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

Sjuklöneansvar

Staten kommer under två månaders tid, april och maj, att ta sjuklöneansvaret. Detta innebär att staten tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader tid. Alla arbetsgivare i Sverige omfattas av denna åtgärd. Det gäller även för egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform och betalar sjuklön. För egenföretagare med F-skattesedel förlängs även förslaget om slopad karensdag under dag 1 så att det gäller under dag 1-14. Detta innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Karensdag

Regeringen har även meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första sjukdagen. Syftet med detta är att minska smittspridningen i samhället. Detta regelverk gäller från 11 mars till och med den 31 maj 2020.

För att få ersättning från staten behöver den anställde i efterhand söka ersättning för den första sjukdagen hos försäkringskassan. Arbetsgivare gör karensavdrag på lönen som vanligt. Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Källa: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/